english | gaelic
 
 

USING TWITTERTWITTER

HomeDachaigh > Social MediaMeadhanan Sòisealta > Twitter


Twitter
Follow our Twitter feed @smo_lioft to receive Tweets about lifts to/from SMO and beyond. Lean sinn air Twitter @smo_lioft airson brathan fhaighinn air lioftaichean gu/bho SMO agus nas fhaide air falbh.

Tell us about any useful #hashtags that you discover and we'll add them below ... Leig fios dhuinn air #tagaichean/#hashtags feumail a chì thu is cuiridh sinn iad an seo ...

Useful #hashtags #tagaichean/#hashtags feumail
#lioft_smo, #skye
Mobile or Desktop? Fòn-làimh no Coimpiutar?
At the research stage of this initiative we asked you which devices you use to access the internet and you told us that: Aig an ìre rannsachaidh dh'fhaighnich sinn dè an t-inneal a bhios sibh a' cur gu feum airson an t-eadar-lìon a chleachdadh agus dh'innis sibh dhuinn gum bi:
  • 85% access the Internet using a desktop web browser 85% a' cleachdadh brobhsair-lìn air coimpiutar
  • 27% use a mobile device to access the Internet. 27% a' cleachdadh fòn-làimh.

 
 
 

Thanks to Archie Prentice@CarbonDiagnostics for practical carbon advice and Jamie@DouneTheRabbitHoleFestival for telling us about their car sharing initiative. Tha sinn an taing: Archie Prentice@CarbonDiagnostics airson a dheagh chomhairle air gualan agus Jamie@DouneTheRabbitHoleFestival a dh'innis dhuinn mun iomairt aca fhèin air càraichean coitcheann.

 

This project is funded by a Make:IT:Happen fund Award from AmbITion Scotland disbursing devolved National Lottery funds from Creative Scotland.