english | gaelic
 
 

USING SOCIAL MEDIA NA MEADHANAN SÒISEALTA

HomeDachaigh > Social Media Meadhanan Sòisealta

Connect to social media car sharing resources Goireasan air càraichean coitcheann air na meadhanan sòisealta
Hundreds of people use Facebook & Twitter in Scotland to share information about car sharing so we created our own Skye based social media channel too. Access information about them here and decide if you would like to join. Bidh na ceudan de dhaoine ann an Alba a' cleachdadh Facebook agus Twitter airson fiosrachadh a sgaoileadh air càraichean coitcheann mar sin chruthaich sinne sruth sòisealta Sgitheanach againn fhìn. Gheibh thu fiosrachadh mun deidhinn an seo agus faodaidh tu pàirt a ghabhail ann.


Facebook
Use Facebook to join our car sharing group focused on Skye. You will also find groups here who can help you find lifts to/from Glasgow and Edinburgh.Thoir sùil air a' bhuidheann chàraichean coitcheann againn stèidhichte air an Eilean Sgitheanach. Chì thu buidhnean eile an seo far am faigh thu lioft gu/bho Glaschu agus Dùn Èideann.


Twitter
We set up a Twitter account to spread the lifts far and wide with Tweeterings and HashTags. Click through to the next page to decide if you'd like to follow us. Tha cunntas Twitter againn gus an sgaoil sinn na lioftaichean fad is farsaing le tagaichean, tweeterings agus hashtags. Rach air adhart don ath dhuilleig feuch am bu toigh leat ar leantainn.
80% Facebook, 12% Twitter
After completing the research phase of this car sharing initiative we identified that approximately 80% of our respondents regularly use Facebook and approximately 12% use Twitter. An dèidh crìoch a chur air ar cuid rannsachaidh, fhuair sinn a-mach gum bi mu 80% dhen luchd-freagairt againn a' cleachdadh Facebook agus mu 12% a' cleachdadh Twitter.

 
 
 

Thanks to Archie Prentice@CarbonDiagnostics for practical carbon advice and Jamie@DouneTheRabbitHoleFestival for telling us about their car sharing initiative. Tha sinn an taing: Archie Prentice@CarbonDiagnostics airson a dheagh chomhairle air gualan agus Jamie@DouneTheRabbitHoleFestival a dh'innis dhuinn mun iomairt aca fhèin air càraichean coitcheann.

 

This project is funded by a Make:IT:Happen fund Award from AmbITion Scotland disbursing devolved National Lottery funds from Creative Scotland.