english | gaelic
 
 

USING A CAR-SHARE WEB-SITE LÀRAICHEAN-LÌN AIR CÀRAICHEAN COITCHEANN

HomeDachaigh > Car Share WebsitesLàraichean-lìn air Càraichean Coitcheann

Locate a lift using a car share website Lorg fios air lioft air làrach chàraichean coitcheann
People use car share websites to share car journeys between locations. Use the four different car share sites featured on this page to search for a lift. Bidh cuid a dhaoine a' cur làraichean-lìn chàraichean coitcheann gu feum airson tursan càr eadar diofar àiteachan a cho-roinn eatarra agus tha ceithir làraichean gu h-ìosal a bheir cuideachadh dhut airson lioft fhaighinn.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Travelling to a remote location? A' siubhal gu àite iomallach?
Feumaidh tu sùil a thoirt air iomadh làrach-lìn airson lioft fhaighinn gu àite iomallach agus mura h-eil thu soirbheachail dh'fhaodadh tu na sruthan mheadhanan sòisealta againn fheuchainn. You need to look at more than one car share site to find a lift to a remote location and if you aren't successful you could try our social media channels


Advice from others Comhairle bho chàch
At the research stage of this initiative we asked other organisations how they use car share websites. We found that it's best not to put all of your eggs in one basket, just in case the egg that might get you from A>B is in another. Therefore we decided to promote more than one car share website. Thanks again to advice from Jamie at Doune The Rabbit Hole Festival. Aig ìre rannsachaidh na h-iomairt seo dh'fhaighnich sinn dhe bhuidhnean eile ciamar a tha iad fhèin a' cur an làraichean-lìn gu feum. Fhuair sinn a-mach gum b' fheàirrde thu gun a bhith a' cur a h-uile fàd mòine agad anns an aon chliabh, air eagal 's gu bheil am fàd a bheir thu bho A gu B ann an cliabh eile. Mar sin, chuir sinn romhainn gun sgaoileadh sinn fios mu dhiofar làraichean-lìn. Tha sinn an taing Jamie aig an fhèis Doune The Rabbit Hole a-rithist airson a chuid comhairle.
 
 
 

Thanks to Archie Prentice@CarbonDiagnostics for practical carbon advice and Jamie@DouneTheRabbitHoleFestival for telling us about their car sharing initiative. Tha sinn an taing: Archie Prentice@CarbonDiagnostics airson a dheagh chomhairle air gualan agus Jamie@DouneTheRabbitHoleFestival a dh'innis dhuinn mun iomairt aca fhèin air càraichean coitcheann.

 

This project is funded by a Make:IT:Happen fund Award from AmbITion Scotland disbursing devolved National Lottery funds from Creative Scotland.