english | gaelic
 
LIKE TO CAR SHARE?
COMHARRA A CHUR RI CÀRAICHEAN COITCHEANN?

You can use this website to find lifts to/from Sabhal Mòr Ostaig using ... 'S urrainn dhut an làrach seo a chleachdadh airson lioft fhaighinn
gu/bho Sabhal Mòr Ostaig tro ...
 

To get to events, places, gigs, shops, cafes, crofts, ferries,
and more ...
Airson siubhal gu tachartasan, consairtean, bùithtean, cafaidhean, croitean, aiseagan, agus fada a bharrachd …

 

• OUR FOUR STAGE PLAN SUPPORTS CAR SHARING • • CEITHIR ÌREAN A' PHLANA AGAINN A CHUMAS TAIC RI CÀRAICHEAN CHOITCHEANN •

 
LAUNCH PROJECT SIÙDAICH
 
 
RESEARCH RANNSACHADH
To start this initiative we'd like to find out how you travel to events at SMO. Bu thoigh leinn faighinn a-mach ciamar a bhios sibh a’ faighinn gu SMO.
 
COMMUNICATE CONALTRADH
We'll release a package of communication tools to engage with and influence our visitors. Thèid pasgan de ghoireasan conaltraidh fhoillseachadh airson fios a chumail ris an luchd-tadhail againn.
 
IDENTIFY DEARBH-AITHNICH
Regular car sharers and credit their Carbon reduction activity. Thèid na daoine a tha a' cleachdadh càr coitcheann gu cunbhalach a shònrachadh is creideas a chur ri an cuid lùghdachadh gualain.
 
 
 

Thanks to Archie Prentice@CarbonDiagnostics for practical carbon advice and Jamie@DouneTheRabbitHoleFestival for telling us about their car sharing initiative. Tha sinn an taing: Archie Prentice@CarbonDiagnostics airson a dheagh chomhairle air gualan agus Jamie@DouneTheRabbitHoleFestival a dh'innis dhuinn mun iomairt aca fhèin air càraichean coitcheann.

 

This project is funded by a Make:IT:Happen fund Award from AmbITion Scotland disbursing devolved National Lottery funds from Creative Scotland.